Bernáth István honlapja

NEGYEDIK ÉGTÁJ - Közép-európai, skandináv és Benelux kultúrák

A jósnő szava (Völuspá)

Bevezetés A jósnő szava (Völuspá) c. Edda-vershez

Kompozícióját, stílusát és egyetemes tárgyát tekintve a 9-11. századi világirodalom egyik legnagyobb költői remekműve.

A költemény egy jósnő vagy látóasszony (völva) szájából hangzik el, hol egyes szám 1., hol egyes szám 3. személyben (mintha szavát egy médium közvetítené). Egyáltalán nemcsak jóslat (ahogy az eredeti cím második tagja: a spá jelzi), hanem múltat-jövőt kivetítő, és nagy szóművészettel előadott extatikus látomás, a legősibb múltról, az istenek mitológiai jelenéről, az apokalipszisről és a világ részleges újjászületésről, vagyis a kultikus ősköltészet része.

Tárgya: az óriások felbukkanása, a világ és az emberek teremtése, az istenek aranykori élete, a szószegésükkel és más vétkeikkel bekövetkező bűnbeesésig, igyekezetük, hogy mégis fenntartsák a rendet, de a káosz erőivel szemben végül elbuknak, és velük pusztul majdnem az egész világ. A tűzből-vízből új világ támad, egy tisztább, békés, és benne négy régi isten is új életre kel.

A költemény vázlata:

   A vénséges vén, mintegy Óðin által halálából kényszerűen szóra bírt látóasszony megszólítja a mitikus közösséget, és jelzi, hogy az idők mélyébe fog pillantani (1-2. str.)

   A világ, a tér és az idő teremtése az ász istenek által (3-6. str.)

   Az ászok aranykori napi tevékenysége (7-8. str.)

   A törpék teremtése és felsorolásuk (9-16. str.)

   Az első emberpár teremtése (17-18. str.)

   A Világfáról, a három nornáról (19-20. str.)

   A rejtélyes Gullveig/Heiður motívummal kitörő ősháború az ászok és vánok között (21-27. str.)

   Óðin kényszerűen felidézi, és megvesztegetéssel szóra bírja a látóasszonyt (28-29. str.)

   A valkyrják bemutatása (30. str.)

   Baldur meggyilkolása, Loki bűnhődése (31-35. str.)

   Baljós előjelek, a rosszak kínzatása (36-39. str.)

   Készülődés a nagy viadalra (40-49. str.)

   A láng- és déróriások előrenyomulása (50-51. str.)

   A csata, az Istenek Végzete, a világ pusztulása (52-58. str.)

   Új világ születése, négy isten feltámad, béke (59-66. str.)

A költemény atmoszférája erősen, metszően etikus, vívódó. Lassan, elkínzottan indul, majd tempója egyre növekszik egészen a ziláltságig, végkicsengésében viszont szelíden lecsitul.

A kritikai kiadások strófáinak sorrendje erősen vitatott. Több jelét látni kihagyásoknak, szöveg­romlásnak, néminemű törmelékességnek. Néhány tekintélyes filológus konkrét javaslatot is tett a tárgy előadásának belső logikáját jobban szolgáló strófa-sorrendre.

A versmérték maga igen egyszerű, majdnem következetesen megvalósított régi-mérték (fornyrðislag). Veretessége inkább abból tetszik ki, hogy háromféle refrénstrófát ill. -sort (stev ) is használ megfelelő funkciókkal, ami akkor még ritkaságszámba ment. Stilárisan nézve pedig, az Edda-versek nagy átlagához képest, igen gazdag összetett költői képekben, hasonlatokban.

Keletkezését illetően annyi bizonyosságunk van, hogy a 11. század elején már idéz belőle egy költő. Ebből következően lényegesebb részei már a 9-10. században szájhagyományosan ismertek voltak. Költője nagy valószínűséggel olyan pogány hitű ember volt, aki talán vikingútjairól vagy a norvégok-izlandiak korabeli ír-kelta szállásterületeiről már jól ismerte a kereszténységnek a krisztusi és a felebaráti szeretetről szóló tanait. Néhány hangsúlyosan használt szava, fogalma leginkább a kereszténység norvég-izlandi fölvétele (980-1000) körüli pogányellenes, pogányüldöző szóhasz­nálathoz kapcsolódik.

Valószínűtlen, hogy Snorri Sturluson Eddája előtt (1220-1223) – amely több strófáját is idézi – írásban rögzítették volna, mert a kissé későbbi Codex Regiusban lévő verzió (1260 k.) és az 1306-8 közti Hauksbók-kódexbeli verzió nem szöveghagyományos, literátus különbözőségeket mutatnak fel, hanem jellegzetesen kreatív szájhagyományosakat, amilyeneket a folklór ismer.A jósnő szava

(Völuspá)

1.

Szólni szeretnék,
szent istensarjak,
Heimdall-fiaknak
fiatalja, vénje.
Úgy akartad, Hadúr,
öntsem újra szóba
ősi múltnak
őrzött üzenetét.

Az Óðin főisten által felidézett, mítikusan ősöreg jósnő, látóasszony (völva) csendet kér minden jelenlévőtől. (vö. a Baldur álmairól c. vers völvájával).

Heimdall-fiak: istenfiak.

Hadúr: Óðin egyik neve.


Üzenet: ugyanez a szó jelent örömhírt, evangéliumot is.

2.

Őrzöm még emlékét
ős-óriásoknak,
előbb, mint az idő
engem kik tápláltak.
Kilenc teret látok,
kilenc gyökeret
fájában a sorsnak,
földből nőtten.Óriások: a világ teremtése előtti lények.

A jósnő vagy óriásoktól származik, vagy ők nevelték fel.
Teret: világot.

Homályos jelentésű rész, talán a teret kimérő Világfa (Yggdrasil) földfeletti és -alatti részeire utal.

3.

Múltunk múltjában,
mielőtt Ýmir lett,
nem volt homok, se tenger,
nem vert hűvös hullám,
föld nem terült el,
fölötte ég sem,
Káprázó űr fújt,
fű sem fakadt.Ýmir: az ősóriás, akinek testéből a Földet teremtették.
Káprázó űr: ősi térképzet az északi Fagy és a déli Tűz között, ahol majd élet teremtődik

4.

Felhúztak azután
földet Bur fiai,
kik Miðgarðnak is
méltó formát szabtak.
Tűzött le fényes Nap
köves talajra,
számos jó zöld növény
szárba szökkent.


Felhúztak: fölemeltek az űrből
Bur fiai: az első ász istenek, Óðin, Vili, .
Miðgarð: az (utóbb) emberek lakta KözépföldeAz eredetiben „hagyma” áll, de akkoriban Északon ez inkább csak jóízű növényt jelentett

5.

Délről jobb karjával,
Holdnak derék társa,
a Nap körbefogta
a kerek láthatárt.
Nem tudta még a Nap,
háza hol lesz,
a Hold nem tudta,
hatalma mennyi,
csillagok nem tudták,
csarnokuk hol áll.Északon nyári éjszakákon a látóhatár peremén félkörbe járó Naphoz képest a Hold dominánsabbnak látszikBetoldás Snorri Sturluson Eddájából* (Eg 10: 3-4)

6.

Ültek az istenek,
üdvösséges szentek,
intézni dolgokat
ítélőszékbe:
éjből-lett nappalnak
neveket adni –
mondták a reggelt
meg a delet,
délutánt és estét,
esztendőt számolni.Visszatérő négy refrénsor (stev*), valahányszor az ászoknak gondjuk támad

7.

Mentek az ászok
az Ið-mezőre,
áldozó oltárt
ácsoltak magasra,
építettek műhelyt
ékszert kovácsolni,
fogót kalapáltak,
finom szerszámot.


Ászok: az istenek domináns csoportja; a másik a vánoké.
Ið-mező: az ászok munkáinak színhelye (folyton zöldellő mező?)

8.

Szérűn táblát raktak,
szórakoztak vigan,
nem szenvedtek
szükséget aranyban.
Hozzájuk társult
három vaderejű
óriáslány is,
Óriáshonból.


Tábla: (arany)táblákat raktak ki, talán ostáblát játszottak, kétszínű figurákkal kétszínű mezőkben, és talán ősi rúnafeliratokkal*


A három óriáslány: talán a három norna, az életkort és a végzetet kiszabó lények, talán a később felbukkanó Gullveig és társnői.

9.

Ültek az istenek,
üdvösséges szentek,
intézni dolgokat
ítélőszékbe:
teremteni kell
törpéket is
Brimir véréből,
Bláin csontjából.Refrén - lásd 6. str.
Brimir és Bláin: az ősóriás Ýmir más nevei.

10.

Kedvszívó lett
legfőbb és első
minden törpe közt,
második Szundi.
Több emberalakot
formáztak törpének,
ahogy Szundi mondta,
agyagos földből.


V. ö. Snorri Edda Eg. 14., ahol a törpék úgy keltek ki a földből, mint húsból a kukacok, de az istenek emberalakot és észt adtak nekik

11.

Újhold, Óhold,
Észak, Dél,
Kelet, Nyugat,
Lopós, Lomha,
Ügyes, Bajos,
Testes, Poronty,
Öreg, Vénebb,
Nagyapó, Mézlopó.

12.

Makacs, Vajákos,
Markos, Szélfuvó,
Kedves, Színes,
Merész, Jól-élő, Bölcs,
Tudós, Gyilkos,
Tanácsadó, Uras –
ezzel a törpéket
jól előszámláltam.

Itt a felsorolás befejeződik. Folytatása (13-16. str.) későbbi betoldásnak látszik.

13.

Ráspoly, Véső,
Reszelő, Rálelő,
Kovács, Nyílfaragó,
Kürtfúró, Szikrázó,
Fényes, Csatázó,
Fürge, Jókezű,
Tűgyártó, Híres,
Tölgyfa-pajzsos.

14.

Mondom mindenkinek
most a törpéket
Lomha csapatából,
egész Dicsmondóig,
kik kőházaikból,
Kavicsos részből,
vonultak át
Viadal-mezőre.

15.

Köztük Aranymíves,
Káromló, Védőr,
Szikrás, Színező,
Hadakozó, Izzó,
Sírba-lépő,
Drágakő, Nagyapó.

16.

Álf és társa, Yngvi,
Tölgyfa-pajzsos,
Álnok, Dérverte,
Ámító, Lappangó –
Dicsmondó sarjait,
sorról-sorra,
míg világ a világ,
észben megőrzik.

17.

Hazaért akkor
a hármas csapat,
szálmagas ászok,
szeretetre vágyók.
Fölleltek a parton
satnya két farönköt,
Kőrist és Repkényt,
két sorsnélkülit.Hármas: az ász istenek, itt Óðinról, Lóðról és Hænirről van szó.
Az eredetiben: Ask és Embla.
Akiknek korát, végzetét még nem szabták meg a nornák.

18.

Nem lélegeztek,
ésszel nem bírtak,
se színük, se szavuk,
se szivárgó vérük –
levegőt Óðintól,
Lóðtól színt és vért,
Hænirtől értelmet
kaptak hamarost.


Az előbbi hármas csapat: három ász isten, Óðin, Hænir és Lóð, aki valószínűleg Loki másik neve.

19.

Ismerek egy kőrist,
neve Yggdrasil,
óriás szál, fehér
nedv füröszti,
hull a völgyekbe
harmatja alá,
örökzöld, lábánál
Urð forrása buzog.Yggdrasil: a Világfa

Fehér nedv: mézsörös víz lehet.Urð: az egyik norna* neve.

20.

Léptek elő onnan
lányok hárman,
a fa forrásától,
főtitkok tudói.
Urð egyikük neve,
Verðandi másiké,
harmadikuk Skuld –
hoztak törvényt,
kisdednek korára
korlátot mértek,
jó s rossz sorsot szabva
róttak rovásokat.


Sorban a három norna, a múltra, a jelenre és a jövőre vigyázó

21.

Emlékszik istenek
első harcára,
látta, hogy Gullveiget
lándzsáikra szúrták,
égették Óðin
oltárházában.
De holtából többször,
háromszor megéledt,
hiszen ma is él.


(A jósnő magáról 3. személyben:) Az ász és a ván istenek közti ősi háborúságra emlékezik.

Gullveig: rejtélyes alak: talán ván származású, varázstudású nő, akit befogadnak az ászok közé, de rontó vajákossága miatt megölik. Halála után más néven új életre kel. (Lehet, hogy egyik őse a verset mondó jósnőnek.)

22.

Heiðurnek hívták,
ahol csak járt –
jövőlátó jósnő,
jósvesszejével,
bűvös varázstudó,
varázsmámor adó –
kedves volt mindig
komisz nőkhöz.


Heiður: talán az újjászületett Gullveig másik neve.

23.

Ültek az istenek,
üdvösséges szentek,
intézni dolgokat
ítélőszékbe:
vajon terhelje-e
az ászokat váltság,
és így minden istent
megillessen díja.


Refrén (lásd 6. és 9. str.)
A ván származék Gullveig megölése miatt a vánoknak is kijár-e vérváltság.

24.

Vetett ekkor lándzsát
vánok közé Óðin,
ez már háború volt,
első a világban.
Pattant széjjel
ászok palánk-vára,
varázs erejükkel
a vánok betörtek.

25.

Ültek az istenek,
üdvösséges szentek,
intézni dolgokat
ítélőszékbe:
ki áruló mocskolt
mérget közéjük,
óriás kezére
ki adta volna Freyját.


Refrén (lásd 6., 9. 23. str.)A régi történet tömör, bár töredezett összefoglalása (Snorri Eg 42. fejezetből)

26.

Csak Þór tört-zúzott
tele dühvel,
nem nyughatott,
hallván a nagy hírt:
tiporva-szegve
szavak, ígéretek,
minden eskü is,
melyet fogadtak.


Vagyis: csupán Þórt nem zavarta, hogy ők, az ászok megszegték esküjüket

27.

Jól tudja, hol lappang
Heimdall kürtje
a fénybe feltörő,
szent fa alatt,
és látja folyni
a kavicsos forrást,
Óðin zálogát.
Eleget tudtok már?!


A jósnő ismét egyes szám 3. személyben szól magáról.
Heimdall kürtje: a Böhöm-kürt, mellyel majd riadót fúj.

Szent fa: Yggdrasil.


Óðin záloga: Ó. a bölcsesség forrásából, melyet Mímir őrzött, csak félszeme zálogba tétele után ihatott
Többször föltett, refrénszerű sor, hogy abbahagyhatja-e már a kínzó múlt-jövő idézést.

28.

Varázsban virrasztott,
mikor a vén jött,
szörnyképű ász.
Mit kérdel tőlem?
Miért sürgetsz,
Óðin? Jól tudom,
ott rejlik félszemed
Mímirnek híres
mézsör-forrásában.
Minden reggel abból
iszogat Mímir,
hol zálogod lappang –
Eleget tudtok már?!


A jósnő magáról 3. személyben közli, hogyan bírták rá múltat-jövőt felidéző szavai elmondására

A vén…ász: Óðin.

Vö.: 27. strófa.

29.

Adott neki Hadak Ura
aranygyűrűt, nyakéket,
múltakat idézni
varázs-igézettel.
Látott is roppant mélyre,
minden korokba.


Hadak Ura: Óðin.
Mintegy megvesztegeti a jósnőt.

30.

Valkyrjákat látott,
régtől vándorlókat,
lovuk hátán
hős nép felé tartva:
pajzsát emelve Skuld,
Skögul mögötte,
és Gunn, Hild, Göndul
meg Geirskögul.
A lovas hősöknek,
Herjan lányainak,
vitéz valkyrjáknak
ez volna sora.


Valkyrják: nőalakok, akik a csatákban elhullókat kiszemelik, „Óðin lányai”
Régtől vagy messziről.

Az eredetiben a gót nép áll, de ezzel csak az adott nép hősiességét emelik ki
Skuld egyben norna és valkyrja is.

Valkyrja-nevek, különféle harciasságot jelentenek. Geirskögul: lándzsa-viadal.


Herjan: a (seregek) Ura, Óðin

31.

Láttam Baldurt,
vérbe borult istent,
sarját Óðinnak,
és ami sorsa lett:
a magas dombon
nagyra nőtt,
igen szép és finom
fagyöngy-ágat,


Utalás a végtelenül ártatlan Baldur isten ármányos meggyilkolására.


Sorsa lett: egy fagyöngy-ág lándzsaként átdöfte.

32.

mely oly lágynak tetszett –
lett a cserje-ágból
halált-hozó lövés,
lövetve Höð nyilából.
Frissen született
fia Óðinnak,
Baldur öccse
ölt egy-évesen.

Egy-évesen: vagyis szinte gyermek volt még

33.

Kezét nem mosta,
haját nem fésülte,
míg Baldur gyilkosát
máglyára nem rakták.
Frigg pedig siratta
Fensalirban
Valhöll végzetét –
Eleget tudtok már?!
Snorri Eddája szerint: Hermóð, Óðin fia, de valószínűbb, hogy maga Óðin.


Fensalir: Frigg csarnoka
Valhöll végzetét: azt, hogy a szent helyen gyilkosság történt

34.

Rátekerte Váli
a vaskemény kötést,
a belekből font
gyilkos béklyót.


Talán a versnél is régibb, nem ideillő, alig értelmezhető félstrófa. A Lokival való végső leszámolásra utal.
Váli: Óðin-fia kötötte rá Loki farkassá vált fiának beleiből.

35.

Látta lekötözve
hévforrás-ligetben
a csalárd lényt
Loki képében.
Mellette ült
örömtelen Sigyn,
férjén busongva –
Eleget tudtok már?!


A hévíz-forrás említése az egyik bizonyíték arra, hogy a költemény Izlandon keletkezett.


A Baldur megölésére felbújtó Loki*, elfogták, lekötözték

Sigyn: Loki felesége

36.

Keletről egy folyó,
karddal-tőrrel teli,
zuhog a Vad-völgyben,
Vészesnek hívják.


Ez a félstrófa minden bizonnyal a 39. strófához tartozik

37.

Mered Északnak
Óhold-mezőn
arany csarnok,
Sindri sarjaié,
és egy másik,
az Egy-hevű helyen,
Brimir óriás
sörcsarnoka.Óhold-mező: Niðavellir* fénytelen mező a lenti világban.

Sindri: isteni ékességeket kovácsoló törpe.

Egy-hevű: Ókólnir, nem hűlő, nem melegedő hely, ital tárolására alkalmas.
Brimir: talán a tengeri-óriás, tengeristen, Ægir másik neve.

38.

Áll egy csarnok
távol a Naptól,
a Holtak-fokán,
egy-ajtós, északnak.
Méreg csöpög
mennyezetéről,
kígyókból fonták
falát a teremnek.A háború és világ pusztulása felé haladva: kezdetét veszi a gonoszak megbüntetése

39.

Gázolnak majd
méreg sűrűjében,
kik esküszegők,
kik orgyilkosok
és kik más asszonyát
akarnák bírni.
Ott kínozza Níðhögg
a farkas-tépte
holtak tetemét –
Eleget tudtok már?!
Níðhögg: (sárkány)kígyó a Világfa gyökerének alján.

40.

Vaserdőn keletre
vén óriásnő
feltáplálta
Fenrir kölykeit.
Egyik közülük
erősebb lesz mindnél,
óriás képében
a Napot bekapja.Előkészítő események a végső harcra és az Istenek Végzetére („alkonyára” ) (Ragnarök).*

41.

Töltekezik holtak
testével-vérével,
vörösre festi
vérrel az eget.
Nap fénye feketül,
nem tűz le nyarakra,
kártékony szelek közt –
Eleget tudtok már?!


Ismét: Níðhögg

42.

Óriásnő viduló
őre, Eggþér,
hárfája húrját
pengette halmán.
Kukorékolt rá
karos bitófáról
szép-piros kakasfi,
a Fjalar nevű.Eggþér: egy óriásnak, a majdani támadók közül, harci kedve támad. (Van, aki Dávid királyt véli látni a hárfával.)

42-43. str.: három kakas baljósan kukorékol mind a három világban, az óriásokéban, az ászokéban és az alvilágban.

43.

Rikkant az ászoknál
Aranytaréj,
Seregek Urának
hőseit riasztja.
Egy másik is rikolt
mélyből, a föld alól,
Bíborvörös kakas,
barlangjából Helnek.
Seregek Ura: Óðin.
Hel az alvilág istennője, neve egyúttal magát az Alvilágot is jelenti.

44.

Vonyít Garm veszettül
Gnipahellir kőnél:
béklyója felpattan,
szabadul a Farkas –
Ősi múltba nézve
messzi jövőt látok:
Istenek Végzetét,
vitéz istenekét.

A strófa 1-4. sora a harmadik, többször felhangzó refrén: a pusztulás kezdetét jelzi.
Garm: az alvilág bejáratánál lebéklyózott farkas (őrkutya), más nevein: Fenrir vagy Freki.

Istenek Végzete: az ász istenek világának pusztulása.

45.

Testvér tör testvérre,
eltiporják egymást,
rokonságot rokon
ront szanaszét.
Ronda egy világ lesz,
ringyólkodás kora,
kardok-fejszék kora,
pattannak szét pajzsok,
farkas-kor, vihar-kor,
széthull a világ.
Senki a másiknak
soha nem kegyelmez.

46.

Futnak Mímirnek
fiai, sorsa
beteljesül
Böhömkürtnek:
Heimdall kürthangja
harsányan felbőg;
faggatja Óðin
Mímir fejét.


Mímir: homályos eredetű bölcs lény, a bölcsesség forrásának őre. (Fiairól semmi mást nem tudni.)


Mímir a bölcsesség mézsörét egy hatalmas ivókürttel, a Böhömkürttel merte ki magának.
Heimdall isten ezzel a kürttel fújta meg az ászok riadóját.

Mímirnek addigra már csak a levágott feje élt a forrásnál. Óðin azt kérdezgeti.

47.

Még áll, de már inog
Yggdrasil, a kőris,
lombja nyög és sír,
hogy Loki elszabadult.
Vonul mindenki
a Helbe vivő úton,
ahogy Surt sarjai
halálra sebezték.

Fenrir farkast azonosítják apjával, Loki istennel.


Surt, lángóriás, az ászok elleni támadás vezére.

48.

Bajban az ászok,
bajban az álfok,
talpon az óriások,
ászok tépelődnek,
szikláik előtt
megszeppent törpék,
kövek mesterei –
Eleget tudtok már?!

49.

Vonyít Garm veszettül
Gnipahellir kőnél:
béklyója felpattan,
szabadul a Farkas.


Refrén-félstrófa (lásd 44. str.)

50.

Jön keletről Hrym,
hársfapajzs védi,
vadul gyűrűzik
a Világkígyó.
Hullámmoraj közt
sápadt hullát csipdes
a sas, kéjjel rikoltva.
Közelg a Körömhajó…


Hrym óriás, a Körömhajó egyik kormányosa.


A Világkígyó (ugyancsak Loki gyermeke) kiárasztja a tengereket.Körömhajó: halottak levágott körmeiből építve.

51.

… kelet felől,
kormányosa Loki.
Itt a Múspel-fiak,
az ítélet-tevők,
szörnynek fiai,
Freki szülöttei.
És ővelük tart
Býleist öccse.


Az ászokat mindig északról vagy keletről fenyegeti veszedelem.

Múspel a forróságnak, tűznek délre eső világa. Ennek urai a Múspel-fiak.
Loki, a különben ismeretlen Býleist (óriás?) öccse.

52.

Támad Surt délről
tűzpusztítással,
nagy harcisteneknek
Nap csillog kardján.
Omlanak le sziklák
óriásaikkal,
hősök hullnak Helbe,
hasad szét az ég.

53.

Másik gyász is hatol
Hlín szívébe,
mikor Óðin fordul
vívni a farkassal,
Surttel meg Belji
gyilkosa áll szemben.
El is pusztul Frigg
szeretett férje.Hlín: Óðin feleségének, Friggnek másik neve. Fia, Baldur halála után, most férjét veszti el.


Belji gyilkosa: Frey isten, aki hajdan agyonverte Belji óriást.

54.

Vonyít Garm veszettül
Gnipahellir-kőnél:
béklyója felpattan,
szabadul a Farkas,


Refrén-félstrófa (lásd 44. és 49. str.)

55.

Jön Óðin fia is
legyőzni a farkast,
rohan neki hős Víðar
a harctér rémének.
Karddal hasít bele
Hveðrung-sarj szívébe,
ádáz kézzel
áll apjáért bosszút.
Víðar: Óðin egyik fia.


Hveðrung: Loki másik neve, az ő sarja Fenrir farkas.

56.

Érkezik Hlóðyn
híres sarja,
kígyót agyoncsapni,
Óðin bősz fia,
és Miðgarð hőse
megöli a szörnyet.
Ki-ki ahol lakik,
elmenekül onnan.
Lép még kilencet
jó hírében bízva
Fjörgyn haló fia,
akkor esik el.


Hlóðyn: Föld* istennő másik neve. Óðin felesége vagy ágyasa, Þór isten anyja.

Kígyó: a Világkígyó.

Þór volt Miðgarð, az emberek lakta Középfölde védelmezője az óriások és szörnyek elöl.

A Világkígyó halálát pusztító tengerrengés követi.

Þór agyonverte a Világkígyót, de a ráfröccsent méregtől – kilenc lépésnyit túlélve – meghal.

Fjörgyn: Föld istennő másik neve. Þór anyja.

57.

Feketül a napfény,
föld merül vízbe,
fénye csillagoknak
elfakul az égen,
párasugár csap fel,
félelmes lángoszlop,
iszonyú hőség
hatol az égig.

58.

Vonyít Garm veszettül
Gnipahellir-kőnél:
béklyója felpattan,
szabadul a Farkas.


Refrén-félstrófa (lásd 44., 49. és 54 str.)

59.

Lát ő emelkedni
másodízben
földet a tengerből,
örök füve zöldell.
Vízesés dörög,
sas suhan fölé,
szikláról röppenve
száll ki halászni.A harc és pusztulás végén csend támad, nyugalom árad szét: megteremtődik az új világ.

60.

Mennek az ászok
az Ið-mezőre,
említik a földövnyi
Világkígyót,
emlékeznek
nagy eseményekről,
Öregisten őrzött
ősrúnáiról:


Azok az ász istenek, akik túlélték a pusztulást.

Öregisten (vagyis: a legnagyobb): Óðin.
(Ős)rúnák: a 6. strófában említett aranytáblákra rótt mágikus rúnajelekről van szó.

61.

melyek a fűben
ottmaradtak
a csodát tevő
aranytáblákon,
ősidőkben melyek
még övéik voltak.

62.

Vetetlenül majd
virul a föld,
válik a rossz jóvá.
Baldur visszatér
és Höðdel felrakja
Hroft csarnokát,
győztes istenekét –
Eleget tudtok már?!Hroft vagy Esküisten: (az akkor már halott) Óðin (hajdani csarnokát)

63.

Helyet az oltárnak
választhat Hænir.
A két testvéristen
tágas, új világban
jól ellakik majd –
Eleget tudtok már?!

64.

Lát ott egy csarnokot,
csillogóbb a Napnál,
nemes arany fedi,
neve Gimlé:
élni abban fognak
érdemes emberek,
örömöt élvezők
örökétig.


A jósnő 3, személyben beszél magáról.


Gimlé: tűztől védett helyet jelent, melyet a lángóriások már nem fenyegetnek. Mennyország-képzet.

65.

(És uralkodni kezd
a hatalmas úr,
aki mindent eldönt
magasságos erővel.)


Ez a strófa csak az egyik, 14. század eleji főkéziratban szerepel. A krisztusi Utolsó ítéletre való utalás ezzel magyarázható.

66.

Jön suhanva
sötét sárkánykígyó,
fényesen, lentről,
Niðafjöll felől,
szárnytolla közt
hullával száll
a mezők fölött Níðhögg …
És merülök vissza én is.
A lenti világhoz tartozó Níðhögg kígyó még mindig hordja el a halottakat.
Az utolsó sor alanya maga a jósnő, aki visszamerül abba a dermedt állapotba, amelyből Óðin felidézte.

Facebook megosztás